AS-TUR Centrum Turystyki

Logo AS-TUR Centrum Turystyki

Regulamin świadczenia usług przez As-tur Centrum Turystyki za pomocą Strony as-tur.pl 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), AS-tur Centrum Turystyki z siedzibą w Jeleniej Górze ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:   

a) Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki sprzedaży usług za pomocą strony as-tur.pl, którego właścicielem jest AS-tur Centrum Turystyki Andrzej Studzienny z siedzibą przy ul. Wolności 7 w Jeleniej  

b) AS-tur – Firma AS-tur Centrum Turystyki Andrzej Studzienny z siedzibą przy ul. Wolności 7 w Jeleniej Górze NIP: 611-010-88-07 REGON: 003282364. Jest właścicielem, administratorem oraz operatorem strony as-tur.pl 

c) Strona – strona internetowa z adresemas-tur.pl, której właścicielem jest AS-tur w ramach której AS-tur świadczy usługi turystyczne na rzecz jej użytkowników. 

d) Klient/Użytkownik – osoba korzystająca ze strony as-tur.pl we własnym imieniu oraz w imieniu osób trzecich.  

e) Umowa – umowa zawarta między użytkownikiem a firmą AS-tur Centrum Turystyki Andrzej Studzienny z siedzibą przy ul. Wolności 7 w Jeleniej Górze NIP: 611-010-88-07 REGON: 003282364, za pośrednictwem strony as-tur.pl. 

f) Treści – wszystkie informacje (treści, dane, zdjęcia, zdjęcia, logotypy, nazwy) znajdujące się na stronie as-tur.pl.  

g) Konto – miejsce na stronie zawierające dane klienta dostępne po rejestracji i logowaniu.  

h) Konsument – konsument w rozumieniu prawa – art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego 

 

2. Warunki korzystania ze Strony

2.1. Korzystanie ze Strony, w tym dokonywanie rezerwacji, nabywanie imprez turystycznych dostępnych na Stronie wymaga od klienta zapoznania się ze zrozumieniem, zaakceptowania oraz przestrzegania zasad Regulaminu. 

2.2 Niezbędne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu: 

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.  

b) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa Internet Explorer, MozillaFirefox, Chrome lub inna z obsługą Java.  

c) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program AcrobatReader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF. 

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – rodzaje i zakres

3.1. AS-tur na łamach Strony daje Użytkownikom możliwość zapoznania oraz zapisania się na imprezy turystyczne za pomocą Strony. 

3.2. AS-tur umożliwia Użytkownikom na Stronie dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej oraz nabycie tych miejsc wraz z dokonaniem za nie płatności. 

3.4. Oferując Użytkownikom imprezy turystyczne, AS-tur określa na Stronie następne niezbędne informacje: 

a) Miejsce pobytu,

b) Datę i miejsce wylotu/wyjazdu 

c) Czas trwania imprezy turystycznej

d) Rodzaj/typ noclegu 

e) Rodzaj, kategorie obiektu hotelarskiego

f) Cenę imprezy turystycznej wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami 

g) Ogólne informacje dotyczące udziału w imprezie turystycznej. 

 

4. Zasady korzystania ze Strony

4.1. Wybór imprezy turystycznej. Użytkownik dokonuje wyboru dostępnych imprez turystycznych na Stronie korzystając z zakładek w karcie Oferta głównego menu Strony. 

4.2. Strona prezentuje oferty imprez turystycznych oferowanych przez AS-tur. W każdej ofercie określone zostają ceny, program oraz dokładny opis świadczeń. 

4.3. Rezerwacja on-line imprezy turystycznej. Użytkownik dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz ewentualnie pozostałe dane określone w wybranej ofercie. 

4.4. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej konieczne jest, aby Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, zaakceptował go. Dodatkowo wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji. 

4.5. Dostępne formy płatności. Strona umożliwia dokonanie płatności za imprezę w następujący sposób: 

a) Przelew elektroniczny za pomocą serwisu przelewy24

b) Przelew bankowy,

c) Płatność w biurze As- Tur Biuro Turystyczne.

4.6. Potwierdzenie dokonania rezerwacji i zawarcie Umowy. Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Użytkownikiem Strony następuje w jeden z poniższych sposobów: 

a) Rezerwacja on-line

b) Pod numerem telefonu75 75 22 431 lub 75 76 75 136 – koszt połączenia według taryfy operatora.  

Umowa zawierana jest w formie elektronicznej lub stacjonarnie w siedzibie AS-tur przy ul. Wolności 7 w Jeleniej Górze. Użytkownik poprzez wpłatę częściowej lub całkowitej ceny imprezy turystycznej akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. AS-tur potwierdzi Użytkownikowi zawarcie Umowy. 

4.7. Usługa dodatkowa. Użytkownik Strony podaje swój adres e-mail, aby następnie otrzymywać na ten adres oferty specjalne. Wpisując swój adres e- mail Użytkownik Strony wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na podane przez Użytkownika konto oraz na inne konta poczty elektronicznej, powiązane z kontem mailowym podanym przez Użytkownika, na które przekierowywana jest korespondencja.  

 

5. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 

5.1. Dla AS-tur jest szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Strony mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.AS-tur jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. 

5.1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje AS-tur w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony, AS-tur zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i cookies opisanych na stronie.  

5.2. AS-tur może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom, jeśli zachodzi potrzeba postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

6. Odpowiedzialność 

6.1. Prezentowane na Stronie internetowej www.as-tur.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).   

6.2. AS-tur nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przerwy w dostępności Serwisu spowodowane działaniem osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej. 

6.3. AS-tur nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Strony. AS-tur przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, tj. przejęcie przez inne osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcje ich teletransmisji. 

6.4. AS-tur nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników na łamach Strony, ani za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.  

6.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. 

 

7. Reklamacje

7.1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy Regulamin albo dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., wydane przez AS-tur zgodnie z pkt. 7.2 niniejszego Regulaminu nie przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.   

7.2 Użytkownik może złożyć reklamację na stronę oraz usługi oferowane w ramach strony regulowane niniejszym regulaminem realizowane przez AS-tur, które nie są realizowane zgodnie z postanowieniami umowy lub Regulaminu.  

7.3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Strony Użytkownik zgłosić może w następujący sposób:  

 telefonicznie pod numerem +48 75 75-22-431,  

 mailowo pod adresem: as-tur@post.pl 

na adres: AS-tur Centrum Turystyki ul. Wolności 7 Jelenia Góra – 58-500 

7.4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazać nieprawidłowości w działaniu Strony lub usługi na niej oferowanej.  

7.5.   Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel AS-tur w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AS-tur reklamacji.   

7.6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, przeprowadza się konsultację z Użytkownikiem, następnie AS-tur zobowiązane jest do realizacji ustalonej rekompensaty.  

7.7. Reklamacja może zostać odrzucona, jeśli nieprawidłowości w działaniu Strony lub usługi oferowanej na niej, wystąpiły nie z winy AS-tur.  

 8. Odstąpienie od umowy

8.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od zakupienia usługi lub zawarcia umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Powyżej terminu 14 dni Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy jednak nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia zamówionej usługi.

8.2. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w postaci elektronicznej adres poczty elektronicznej: as-tur@post.pl

8.3. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, chyba że Klient poprosi o zwrot w innej formie.

8.3. Sprzedawca dokona zwrotu należności Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

9. Prawa autorskie

9.1.  Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych na Stronie przysługują AS-tur. 

9.2. Użytkownicy Strony w celach prywatnych mają prawo do przeglądania informacji zamieszczonych na Stronie, zapisywania w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych. 

 

10. Postanowienia końcowe

10.1  Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez AS-tur poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej www.as-tur.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.   

10.2. AS-tur może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez AS-tur w ramach Strony lub pakiet takich usług.   

10.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem ze strony rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.   

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:  

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.), 

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 zpóźn. zm.), Strona 6 z 6 

c) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 zpóźn. zm.), 

d) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 zpóźn. zm.).  

10.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 

10.6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.   

10.7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy.  

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.06.2023.